WELCOME TO www.9artgallery.com                                                                                ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ www.9artgallery.com

9Art Gallery/ Architect Studio : 786/11 Moo.3 Phaholyotin Rd,Wiang,Muang,Chiangrai 57000 : Tel.0-5371-9110 Fax:0-5374-4168,E-mail : artgallery9@hotmail.com     

The Exhibition Of Painting

ดอกไม้หลากสี 2
Hues of Flowers 2

ของ
นิตยา ตามวงศ์ / NITAYA  TAMWONG

October 2012

โดย
คุณจีน่า โทรางกูร
นายกสโมสรโรตาี่รี่ี เชียงแสน

ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ

To be presided over by
Khun Jeena Thorangkul
President of Rotary Club,Chiangsaen“ดอกไม้หลากสี”
นิทรรศการจิตรกรรมครั้งที่ 2 ของนิตยาตามวงค์ศิลปินสาวจากอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
ดอกไม้หลากสี 2 ต่อเนื่องมาจากดอกไม้หลากสี นิทรรศการที่จัดขึ้นครั้งแรก ที่ 9 art gallery ปี 2552 
3 ปีผ่านมา นิตยายังกล่าวย้ำความคิดความเชื่อผ่านผลงานศิลปกรรมในความหลากหลายของชีวิตผ่านสีสัน
ผ่านมวลมาลานาๆพันธุ์เพื่อยืนยันการมีอยู่ของความจริงที่สีหนึ่งนั้นมีหลากหลายเฉดสีมีหลากหลายชาติพันธุ์
เฉกเช่นชีวิตมนุษย์ที่เป็นอยู่บนโลกที่บ้างบางกลุ่มมีสถานะภาพเป็นอยู่คล้ายคลึงกันมีภาพภายนอกเป็นอยู่
คล้ายๆกันแต่รายละเอียดภายในนั้นแตกต่างกันมากบ้างน้อยบ้างหรือบ้างบางทีก็ขัดแย้งตรงข้ามกันจนสุดขั้ว
     นิตยาเปรียบเทียบชีวิตมนุษยผ่านธรรมชาติผ่านผลงานศิลปะกับการศึกษาตรองดูการเป็นไปในการมีอยู่จริง
ของมาลามวลดอกไม้นิตยาพัฒนาผลงานจากชุดแรกที่ดูจริงจังรุนแรงจากผลกระทบโดยตรงจากเหตุการณ
การเมืองไทยที่แบ่งกลุ่มแบ่งสีเข้าสู่ความเข้าใจที่คลี่คลายตัวเองออกจากอารมณ์ที่กระทบตรงจากภายนอก
มุ่งสู่ภายในที่ใช้ศิลปะนำพา ไปสู่ความงามดอกไม้หลากสี 2 ครั้งนี้จึงหลากสีมากพันธุ์มากกว่าครั้งแรก
หากแต่ภาพโดยรวมกลับสงบนิ่ง กลมกลืนสง่างาม 
 
ผู้หญิง,ดอกไม้,ศิลปะและสังคม
ผู้หญิง คือเพศแม่ คือความอ่อนโยน คือความเอื้ออารี คือผู้ให้กำเนิด คือแผ่นดินถิ่นเกิด
ดอกไม้ คือสีสันของโลกที่ผลิบานจากพืชรับฤดูกาล พร้อมกำเนิดผล และเมล็ด ดอกไม้มีกลิ่น มีสี มีรสชาด
ศิลปะ คือผลงานการสร้างสรรค์ความงามของมนุษย์ ผ่านกระบวนการคิด การฝึกฝนทักษะฝีมือจนเชี่ยวชาญ
สังคม คือสถานที่ คือผู้คน คือการปฏิสัมพันธ์กันและกันระหว่างผู้คนกับพื้นที่
ผู้หญิง,ดอกไม้,ศิลปะและสังคม คือที่มาของนิทรรศการ ‘ดอกไม้หลากสี (2)’  ของนิตยา ตามวงค ์  ศิลปินหญิง

ที่ดำรงตนเป็นศิลปินอิสระ ทำงานศิลปะเพียงอย่างเดียวหลังจากย้ายจากเชียงใหม่คืนถิ่นเกิดอำเภอเวียงป่าเป้า
จังหวัดเชียงรายในปี 2545  จากสิ่งแวดล้อมของขุนเขามวลมาลาดอกไม้หลากสีสันที่บ้านจากข่าวสารการเมือง
แยกฝักฝ่ายเป็นสีๆเมื่อหลายปีก่อนเป็นแรงบันดาลใจให้เธอสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม ‘ดอกไม้หลากสี ’ 
จัดแสดงเดี่ยวที่ 9 อาร์ตแกลเลอรี เชียงราย ปี 2552  3ปีจากวันนั้นถึงปัจจุบัน เรื่องราวของผู้คน,สังคมและการเมือง

ยังคงเป็นอยู่แยกหมู่เหล่าเฉกเช่นความคิดคำนึงสอบสวนเรื่องราวความรู้สึกยังคงเป็นอยู่ในใจ นิตยา‘ดอกไม้หลากสี (2)’
ของเธอจึงถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาอีกครั้งท่ามกลางบรรยากาศของธรรมชาติิอันอบอุ่นที่บ้านธรรมชาติสมานฉันท์ทุกสีสัน
ของมวลดอกไม้ในบ้านกลมกลืนเป็นความงามมีแนวหญ้าราบรื่น มีพงป่ารกชัฏ นิตยาเห็นสีแดงของดอกไม้เป็นอยู่ใน
หลายพันธุ์ นิตยาเห็นสีเหลืองของดอกไม้เป็นอยู่ปนไปกับดอกไม้สีอื่นๆ ในพันธุ์เดียวกัน ในดอกไม้เดียวกัน
พันธุ์เดียวกันยังแตกต่างในรายละเอียด บ้างเข้ม บ้างจาง บ้างปนเขียว บ้างด่าง บ้างเป็นจุด ฯลฯ  นิตยามองสังคม
มองสรรพสิ่งที่เข้ามากระทบ ผ่านธรรมชาติแล้วสร้างสรรค์ศิลปกรรมออกมาจากความเข้าใจ ความเข้าใจที่ทำให้
‘ดอกไม้หลากสี (2)’  ที่จัดแสดงขึ้นอีกครั้งที่ 9 อาร์ตแกลเลอรี่ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม – 15
พฤศจิกายน 2555 จึงแตกต่างไปจากผลงานการแสดงครั้งแรก นิตยาผ่อนคลายความจริงจังจากเรื่องราวและสีสัน
ที่จัดจ้านเข้มข้น มุ่งค้นหาคุณค่าทางศิลปกรรม ใช้สีซ้อนสีระบายอ่อนแก่ เขียนทับไปมาหลากหลายวิธ ีขณะเดียวกัน
ก็ยังคงบรรยากาศที่เคยทำกับภาพทิวทัศน์เมื่อหลายปีก่อนไว ปล่อยพื้นที่มีมิติ มีอากาศลอดผ่าน บอกอัตตาลักษณ์
ที่มาของแผ่นดินถิ่นอาศัย และน้ำใจของพื้นในนิสัยจิตรกรรมชุดนี้ของนิตยามีพัฒนาอีกอย่างหนึ่งในรูปแบบของกรอบ
และเฟรมที่อิสระมีลักษณะเป็นจิตรกรรม จัดวางอยู่หลายชิ้นหลายชุดแต่ละชิ้นในแต่ละชุดอิสระสมบูรณ์อยู่ในตัวจะหลุด
แยกออกจากกันหรือเป็นอยู่รวมกันก็ได้ สิ่งนี้ตรงกับแนวความคิดที่นิตยาเน้นบอกกับผู้เขียนเสมอถึงความมีคุณค่าเฉพาะ
ของปัจเจกในดอกๆ หนึ่งก็เปรียบได้กับคนๆหนึ่ง ในกลุ่มคนกลุ่มหนึ่ง ในกลุ่มดอกกลุ่มหนึ่งก็มีคุณค่าในอีกความหมาย
หนึ่งนิตยารู้ในความหมายของจุลภาคกับมหาภาค สลายความเป็นหยินหยางกลมกลืนเข้าใจไปกับธรรมชาตินิตยา
เปิดจิตใจพร้อมไปกับผลงานที่ปัจจุบันบ้านของเธอคือสถานที่หนึ่งของโครงการเยี่ยมบ้านศิลปินของจังหวัดเชียงราย
และในปี 2555 นี้เธอก็มีโครงการร่วมกับเทศบาลตำบลเวียงกาหลงเปิดศูนย์เรียนรู้ศิลปะบ้านศิลปินเปิดบ้านของเธอรอง
รับเยาวชนและชุมชน จัดอบรมการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเป็นห้องสมุดเป็นแหล่งข้อมูลเรียนรู้ สร้างแรงจูงใจ และจัด
แสดงผลงานศิลปกรรม
     ผู้หญิง,ดอกไม้,ศิลปะและสังคม เป็นอยู่กับตัวเธอ นิตยา ตามวงค์ ศิลปินหญิงหนึ่งเดียวในจำนวน
น้อยนิดของประเทศไทย    
       

THE EXHIBITION OF PAINTING BY

นิตยา ตามวงศ์ / NITAYA  TAMWONG

การศึกษา :สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเชียงใหม่

เกิด    : 26 พฤศจิกายน 2511 จ.เชียงราย

November 1968, Chiang rai , Thailand

:  Rajamangala Institute of Technology 

: Rajamongkolnorthern Campus Chaing Mai

 

1. เบ่งบาน

Oil on Canvas ,20 X 20 cm.( 3 Pieces )


          

 

2. กุหลาบหลากสี

สีน้ำมันบนผ้าใบ / Oil on Canvas ,25 X 25 cm. ( 36 Pieces )

 

 

 

3.ดอกไม้สีขาว

สีอะคริลิคผ้าใบ / Acrylic on Canvas ,25 X 25 cm. ( 9 Pieces )

 

 

 

4. กุหลาบขาว

สีน้ำมันบนผ้าใบ / Oil on Canvas ,20 X 20 cm.( 3 Pieces )

 

 

5. กลางวัน กลางคืน

สีน้ำมันบนผ้าใบ / Oil on Canvas , 200 X 150 cm.

 

 

 

6. ดอกไม้หลากสี2

สีน้ำมันบนผ้าใบ / Oil on Canvas , 150 X 150 cm.


 

 

 

7.ดอกไม้หลากสี 3

สีน้ำมันบนผ้าใบ / Oil on Canvas , 150 X 150 cm.


 

 

 

8. ลั่นทมหลากสี

สีน้ำมันบนผ้าใบ / Oil on Canvas ,60 X 60 cm.

9. ดอกไม้หลากสี 4

สีน้ำมันบนผ้าใบ / Oil on Canvas ,60 X 60 cm.

 

 

 

10. ดอกไม้กลากสี 5

สีน้ำมันบนผ้าใบ / Oil on Canvas ,50 X 50 cm.

11. รวมใจ

สีน้ำมันบนผ้าใบ / Oil on Canvas ,60 X 60 cm.

 

 

 

12. ล่องลอย หรือร่วงหล่น

สีน้ำมันบนผ้าใบ / Oil on Canvas ,40 X 60 cm.

 

 

14. ดอกไม้รวมใจ

สีน้ำมันบนผ้าใบ / Oil on Canvas ,37 X 27 cm.

13. รวมใจ 2

สีน้ำมันบนผ้าใบ / Oil on Canvas ,40 X 60 cm.

 

 

15. รวมใจ

สีน้ำมันบนผ้าใบ / Oil on Canvas ,37 X 27 cm.