WELCOME TO www.9artgallery.com                                                                                ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ www.9artgallery.com

9Art Gallery/ Architect Studio : 786/11 Moo.3 Phaholyotin Rd,Wiang,Muang,Chiangrai 57000 : Tel.0-5371-9110 Fax:0-5374-4168,E-mail : artgallery9@hotmail.com     


happy to return home

The Exhibition Of Painting

" คืนสุขสู่ถิ่น ”
Happy to return home


by  พิสิษฐ์ ไชยล้อม / Pisit Chailorm

JUNE 2011

โดย นายแพทย์กอบชัย จิตรสกุล
             
นายกสมาคมฝรั่งเศส-ไทย เชียงราย

ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ


To be presided over by
Dr.Kobchai Jitsakula, M.D.

President of Alliance Francaise-Thai Chiangrai

 

พิสิษฐ์ ไชยล้อม / Pisit  Chailorm

เกียรติประวัติ

  1. รางวัลที่ 1 ของมสมาคม YMCA
  2. รางวัลที่ 1 การประกวดวาดภาพของสวนสัตว์เชียงใหม่
  3. รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดง ประเภทแนวไทยประเพณี  จิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 20  ของธนาคารกรุงเทพกำจัดมหาชน
  4. รางวัลพิเศษการประกวดจิตรกรรม “มองสิงห์ผ่านศิลป์ 65ปี” ของบริษัทบุญรอดบริเวอรี่จำกัด
  5. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กล้วยไม้ไทยครั้งที่ 3ประเภทความคิดสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่ รางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพในงานมหกรรมวันคุ้มครองโลกเครือข่ายต้านโรค

คืนสุขสู่ถิ่น

   จากประสบการณ์ต่างๆและความทรงจำของตนเองที่ได้เติบโตมาในดินแดนล้านนาได้สัมผัสผูกพันกับ วิถีชีวิตของผู้คนพื้นบ้านที่อยู่กันแบบเรียบง่าย 
อบอุ่นด้วยน้ำใจไมตรี พึ่งพาอาศัยกัน   รักในความสงบ และมีศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามเป็นเอกลักษณ์ของชาวล้านนาที่สืบทอดกันมาช้านานในอดีต ท่ามกลางบรรยากาศของสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติอันงดงาม  ทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้พบเห็นมีความสำคัญ ล้วนแต่มีคุณค่ามากมาย   ความประทับใจ และ ความสุขที่ได้รับในท้องถิ่น ก่อให้เกิดเป็นแรงผลักดันสร้างความบันดาลใจ ในการทำงานศิลปะและ มีความตั้งใจที่จะนำเอาเรื่องราวเหล่านั้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการ  กับความรู้สึกของตนเองด้วยการนำเสนอผ่านสื่อทางผลงานศิลปกรรมในรูปแบบงานจิตรกรรมแนวไทยประเพณี  เพื่อสร้างสุนทรียภาพเชื่อมโยงวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยใหม่และกระตุ้นให้ผู้ชมรำลึกถึงอดีต  เห็นคุณค่าความสำคัญช่วยกันดูแลรักษามรดกทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นของตนเองไว้  ก่อนที่ทุกอย่างจะสูญหายไปกับกาลเวลา

                                                                                   

        ผิงไฟพระเจ้า/ Untitled 1        

สีอะครีลิกบนผ้าใบ / Acrylic on Canvas ,120 x 150 cm

 

      ศรัทธา / Untitled 3         

สีอะครีลิกบนผ้าใบ / Acrylic on Canvas ,30 x 40 cm

-

        ไปทำบุญ / Untitled 4         

สีอะครีลิกบนผ้าใบ / Acrylic on Canvas ,30 x 40 cm

 

 

 

 

         ตานตุงปีใหม่ / Untitled 8       

สีอะครีลิกบนผ้าใบ / Acrylic on Canvas ,30 x 40 cm

 

       ทำบุญตักบาตร / Untitled 7      

สีอะครีลิกบนผ้าใบ / Acrylic on Canvas ,70 x 100 cm

 

 

 วันเดือนเป็ง / Untitled 9       

สีอะครีลิกบนผ้าใบ / Acrylic on Canvas ,140 x 180 cm

 

 

 

 ฟ้อนเล็บ / Untitled 10       

สีอะครีลิกบนผ้าใบ / Acrylic on Canvas ,50 x 100 cm

 

 

ปล่อยโกมลอย 4  / Untitled 16
 

สีอะครีลิกบนผ้าใบ / Acrylic on Canvas ,70 x 100 cm

       ปล่อยโกมลอย 2 / Untitled 12         

สีอะครีลิกบนผ้าใบ / Acrylic on Canvas ,30 x 40 cm

 

 

      ยามเช้า / Untitled 13        

สีอะครีลิกบนผ้าใบ / Acrylic on Canvas ,40 x 50 cm

  วันศิล / Untitled 14
 

สีอะครีลิกบนผ้าใบ / Acrylic on Canvas ,40 x 50 cm

 

 

 

ยี่เป็ง / Untitled 15
 

สีอะครีลิกบนผ้าใบ / Acrylic on Canvas ,120 x 200 cm

 

 

วิถีชนบท  / Untitled 17
 

สีอะครีลิกบนผ้าใบ / Acrylic on Canvas ,80 x 100 cm

 

 

 

ซอพื้นเมือง  / Untitled 18
 

สีอะครีลิกบนผ้าใบ / Acrylic on Canvas ,90 x 100 cm

 

 

ความสงบ / Untitled 24      

สีอะครีลิกบนผ้าใบ / Acrylic on Canvas ,60 x 80 cm

       ความรักของแม่ / Untitled 22      

สีอะครีลิกบนผ้าใบ / Acrylic on Canvas ,30 x 40 cm

 

 

สืบสานป๋าเวณีวิถีล้านนา

Y สิบนิ้ววันทา ไหว้สาน้อมนบ        สองมือบรรจบ เคารพคุณพระ

แจ้งใสจุ้มเย็น  เป๋นตี้เปิ้งป๊ะ        ได้ลดเลิกละ ปะหนตางธรรม

         สติเตี้ยงหมั้น บ่สั่นบ่ซ้ำ        ใช้ปั๋ญญานำ เฮียนฮู้สู่โลกกว่ากว้าง
       
Y กราบพระผู้ทรง ประสงค์เสริมสร้าง       สืบสนหนทาง สร้างความสมบูรณ์

สร้างบ้านแป๋งเมือง รุ่งเรืองจำรูญ     เพื่อราษฎร์เพิ่มพูน สุขีดีงาม

ขอทรงสดใส ดังแสงไฟต๋าม สาดส่องแสงงาม นำไทยใจ๋จื๊นจื้นบาน

Y กราบคุณป้อแม่  ครูบาอาจารย์      หื้อสุขสำราญ เมินนานบ่เศร้า

เป๋นศรีเป๋นศักดิ์  ปกปักคุ้มเกล้า        อยู่กับหมู่เฮา ลูกหลานล้านนา

คอยสอนคอยสั่ง ปลูกฝังหื้อกล้า  เติบใหญ่ปายหน้า จะได้ฮักษาบ้านเมือง

Y หวังสานสายเจื๊อ จาวเหนือต่อเนื่อง     สืบความรุ่งเรือง แห่งวัฒนธรรม

จ๋ารีตฮีดฮอย ผ่อกอยช่วยก๊ำ         ป๋าเวณีงามล้ำ ช่วยกั๋นสืบเจ้น

ฮ่วมอนุรักษ์ ภูมิปัญญางามเด่น หื้อโลกได้เห็น เต้นต๋อมหอมไกล๋


   Yแผ่นดินล้านนา จื้นตาสุขใจ๋        สืบสานสายใย สืบสายคนเมือง

ป้อสร้างแม่ปลูก ลูกหลานต่อเนื่อง   วิถีคนเมือง เลื่องจื้อลือไป

ฮักบ้านล้านนา ฮักษาเอาไว้   อย่าได้ลืมร้าง  สืบสร้างอย่าได้ราเลือน

 


1

 

 

 

2

 happy to return home