WELCOME TO www.9artgallery.com                                                                                ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ www.9artgallery.com

9Art Gallery/ Architect Studio : 786/11 Moo.3 Phaholyotin Rd,Wiang,Muang,Chiangrai 57000 : Tel.0-5371-9110 Fax:0-5374-4168,E-mail : artgallery9@hotmail.com     

THE EXHIBITION OF PAINTING BY           

ชัยวิชิต สิทธิวงค์ / Mr.Chaiwichit Sitthiwong
เกิด             : 1 ตุลาคม 2520 จ.เชียงราย / October 1,1977, Chiang rai , Thailand
การศึกษา     : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เชียงใหม่ / Technology Rajmogkon University,
             Poachang Arcade  Bachelor Degree Faculty of Art,Central Arcade, Rangsit Klong 6

กียรติประวัติ

2537   – ชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพศิลปกรรม ประเภทวาดเส้น (ภาพคนเหมือน) จ.สุโขทัย
         
2538  – ชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพศิลปกรรม ประเภทสีน้ำ (ภาคคนเหมือน) จ.ลำปาง
        
2539  – รางวัลชมเชย การประกวดศิลปกรรมครั้งที่ 3 “ทะเลสวยทิวทัศน์งาม นามชลบุรี ศรีบูรพา”
        
2541   – รางวัลชมเชย การประกวดศิลปกรรมครั้งที่ 5 “ทะเลสวยทิวทัศน์งาม นามชลบุรี ศรีบูรพา”
         
2543   – รางวัลที่ 3 การประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ปีท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ 2543

        ประเภทหอศิลปกรรม (จิตรกรรม)
       
      – รางวัลชมเชยการประกวดภาพลมหนาวและดาวเดือนบริษัทแกรมม ี่
  
      -  อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปกรรม แผนกวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
        
2545   – รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดภาพถ่าย แห่งการท่องเที่ยว จ.พะเยา
        
      – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดภาพถ่าย แห่งการท่องเที่ยว จ.พะเยา
       
2551   – รางวัลชมเชยโครงการประกวดภาพวาด พระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

        “แรงบันดาลใจจากบทเพลง พระราชนิพนธ์”                 
       

Renowned Bibliography

1994  – First prize  award drawing  ( portrait ),Sukhothai Province.  

1995  - First Prize  award, Fine Art Skills water color ( portrait ), LamPang Province.

1996  – complimentary Prize award, the 3rd Fine Art competition 
 
             “ Talae suay, tew tat ngarm Narm Chonburi Sri Burapha”

1998  –  Complimentary Prize award, the 5th Fine Art Competition

            “ Talae suay, tew tat ngarm Narm Chonburi Sri Burapha”

2000  –  Third prize award, Public relation media competition in

            National  Park traveling year. ( Fine Art )

  1. Complimentary Prize award, “ Lom Nhow lae DaoDuan” Grammy co. Ltd.
  2. Lecturer, fine Art Department, ChiangRai Vocational College. 
  3. - Second prize award ,  Traveling Photo Competition, Phayao Province

         - Third Prize award ,   Traveling Photo Competition, Phayao Province

2008  - Complimentary Prize award, Honorable drawing competition for the King
            “ An inspiration from his majesty  Royal song”Warmly Chiangrai The Season of Falling Blossoms


แสงแดดพัดพาความสุขสู่ห้องแห่งความงามถูกถ่ายทอดด้วยอารมณ์แห่งรัก
ความเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวของธรรมชาติ ทุ่งนา สายน้ำ ขุนเขา ต้นไม้
ดอกไม้ ใบหญ้าจากดินแดนเหนือสุดในสยาม

The  sunshine blows happiness to beautiful room and passes on

emotion of loveChanges and movement of nature, rice fields, s
treams,mountains,bush, blossoms and leaves from the
Northernmost of Siam.

 

“ One” is named  Chaiwichit  Sitthiwong

“ Two of hands ” be strong   creating  Art

“ Three  seasons”  winter, summer,  rainy  pass

“ Four”  loving locality  of  Lanna  Thai

“ Five  years ”   of  walking  seeking around

Then  found  new season bright

“The season of  falling blossoms” in ChiangRai

Which is so fine and  cool  paint to be  giveaway.

Young Artist who has opening character, straight with his  unique self , to be able to touch his purity mind  from dialogue and his presenting  body language which is going together well with  Art works he has created for many years. His perception is reflected  sincerity  and respect to nature..

Today for Chaiwichit  is gracious without being lengthy  told ,   the work “ Cosy  ChiangRai  5 ” is a worthy traveling record  of the “Big Wave”  for “ Young Artist ” and highly vigorous son of ChiangRai  people. 

    

 

 

 

 

1.โกลเด้นเหลือง 1 / Golden Yellow 1 , Oil on canvas,130 x 150 cm.

 

 

 

 

 

2. โกลเด้นเหลือง 2 / Golden Yellow 2 , Oil on canvas,130 x 150 cm.

 

 

 

 

 

3. สองเรายามเย็น / Everlasting Love 1,2 , Oil on canvas,190 x 500 cm.

 

 

Impressionism ในจิตรกรรมของ ชัยวิชิต  สิทธิวงค์

ศิลปะลัทธิ Impressionism

เป็นของใหม่ที่แพร่หลายเข้ามาในไทยเมื่อประมาณ70 -80 ปีที่แล้ว
เช่นกันกับดนตรีและศิลปะสากลด้านอื่นๆ ที่ความรู้ความเข้าใจของผู้คนในสังคม
ยังคงงุนงง,ประหลาดใจ และเล่าขานเขียนต่อๆ กันไปในแง่มุมต่าง
การอ้างผลงานของศิลปินฝรั่งเศสต้นฉบับ Impressionism เมื่อ 100 กว่าปีก่อน
มาเปรียบเทียบเคียง กับผลงานของศิลปินไทยในปัจจุบันนั้นไม่ถูกต้องนัก
โดยเฉพาะในเรื่องของเนื้อหาและหลักการนั้นต่างแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
ศิลปินเริ่มแรกของลัทธิ Impressionism มีหลักการที่ได้รับอิทธิพลจากการเติบโต
ของความรู้ในวิทยาการใหม่ๆ ปฏิวัติหลักการ ความเชื่อเก่าในจารีต ขนบนิยม
ที่คนรวมกันอยู่เป็นกลุ่มก้อนใต้ศรัทธาของศาสนาและศักดินาชนล้างชั้น
ความคิดปัจเจกชนนิยม แพร่หลายผู้คนต่างเรียกร้องแสวงหาคุณค่าแห่งตน
Impressionism คืออิสรภาพ

และความเชื่อใหม่ในศิลปกรรมแสงสีที่มีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ชี้นำ

“วัตถุไม่มีสีและดวงตาก็มองไม่เห็นสี หากไม่มีแสงไปกระทบวัตถุ
ุสะท้อนแสงกลับเข้ามากระทบดวงตา ”
ศิลปิน Impressionism
ในยุคเริ่มแรกต่างสร้างสรรค์ผลงานศิลปะออกมาตามความเชื่อนี้
ผิดกับศิลปะ mpressionism ในไทยปัจจุบันที่เหลือเห็นเป็นเพียงรูปแบบหนึ่ง
ของการสร้างสรรค์ศิลปกรรมที่มีการเรียนการสอนกันในสถานศึกษาศิลปะทั่วไป
ศิลปะ Impressionism ในไทยไม่ได้ยึดถือ หรือเชื่อในหลักการใด ๆ
เท่ากับความพึงพอใจในวิธีการที่มีลักษณะเด่นชัดในการทำงานที่สด ฉับไวและ
ให้ความรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหว “เชียงรายไออุ่น 5 ฤดูดอกไม้ร่วง
”คือนิทรรศการเดี่ยวครั้งที่ 5 ของชัยวิชิต สิทธิวงค์ ศิลปินที่ยึดมั่นวิธีการนำเสนอ
ในรูปแบบจิตรกรรม Impressionism ที่น่าสนใจมากคนหนึ่งของไทยต่อจากอาจารย์
จรูญ บุญสวน, เอกชัย ลวดสูงเนิน และสองศิลปินเชียงรายรุ่นพี่ เสงี่ยม ยารังสี
และ อภิรักษ์ ปันมูลศิลป์ ที่มีอิทธิพลส่งผลต่อการสร้างสรรค์ศิลปกรรมของเขา
ชัยวิชิตชอบเขียนภาพภูมิทัศน์รายรอบหมู่บ้านที่อยู่อาศัย ภาพทุ่งนา กองฟางข้าว
หลายภาพถูกเขียนซ้ำแล้วซ้ำเล่าในผลงานชุดแรก ๆ หนองน้ำ เงาสะท้อนของน้ำ
พัฒนาเขียนต่อกับแม่น้ำและบึงใหญ่ดูสดใสและเป็นเอกลักษณ์น่าสนใจในผลงานชุด
ต่อมาจนถึงผลงานชุดล่าสุดในปัจจุบันที่เพิ่มมากเทคนิควิธีการเหมือนเขาพยายาม
วิ่งไล่จับสายลมแสงแดดที่ผลัดเปลี่ยนฤดูกาล หยอกล้อช่อดอกรวงใบไม้เขียว
ชัยวิชิตกำลังเปิดหน้าต่างสีสันบรรยากาศความประทับใจให้ใคร ๆ ได้เห็น
ด้วยกลความรักที่มีต่อวิธีการปาดป้ายวาดเขียน Impressionism ฝีแปรงและริ้วรอย
สร้างเรื่องราวบอกตัวตนกับการเคลื่อนไหว เหมือนการพัดพามาของสายลม
แล้วรอพัดพาการเป็นไปต่อไปว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นต่อไปีในภาพผลงานของเขา
ชัยวิชิต สิทธิวงค์ เป็นศิลปินท้องถิ่นเชียงรายเติบใหญ่ผ่านเวลาเยาว์วัย
ในเบ้าหลอมธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ของแมกไม้มวลมาลา ฤดูกาล ความซาบซึ้ง
ที่ติดแนบในวิธีชีวิตธรรมชาติ สะอาดบริสุทธิ์ เรียกร้องขับขานกลับจากธรรมชาติ
ให้หอบหิ้วอุปกรณ์การวาดเขียนเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ ที่ผันเปลี่ยนผลัดคืนวัน
สีสันฤดูกาล ดอกแล้ว ดอกเล่า ผลิบานร่วงหล่นขับลำนำผืนฟ้าและแผ่นดิน
ให้สรรพสิ่งได้ตื่นได้หลับ หมุนเวียนต่อไปไม่จบสิ้น ที่นั่น ที่นั่นมีใจรอคอย
การกลับมาอีกครั้งให้ปาดป้ายวิ่งไล่ ลมหายใจแห่งความประทับใจ
Impressionism ให้คงอยู่ต่อไป
 
สมพงษ์ สารทรัพย
ตุลาคม 2552

Impressionism in  Chaiwichit  Sitthiwong’s  Art

Impressionism in Chaiwichit Sitthiwong's Art
he Art of impressionism has come to be the new thing which widely
spread to Thailand in the last 70-80 years as same as music and other international arts to make people in society to wonder, to gaze and to recount in various ideas .
To claim the works of original French Artists over the last hundred years
comparison to the work of present Thai Artists is not correct especially
in content and principle,  it is completely different . Initially Impressionists had principle influencing from the growth of new technological knowledge, principle revolution,
deleting an old traditional belief of gathering people under the
faith of religion and dignity of class , when individualism has
been extensively come regarding people to be awared and
called for own's worth. Impressionism is freedom and new belief
of art color with reasonable point without color and blindness
if no reflection of light through the eyes of artist. Every
Impressionist in the beginning period has created his work
through the idea which is varied from Thai Impressionist, at
present Impressionism Art in only one of the patterns of creation
art teaching in school, Impressionism Art in Thailand does not
hold in any beliefs as satisfaction in apparently presenting fresh,
vivid and emotional work.“Cosy ChiangRai 5 the season of
falling blossoms” is the 5thsolo exhibition of Chaiwichit Sitthiwong
an interesting Thai Artist who insists on presenting impressionism
Art after Archarm Charoon Boonsuan, Akachai Luadsoongnern and
the two older ChiangRai Artists, Sa-ngiam Yarangsee and Apirak
Panmoonsilp whose works influenced on Chaiwichit's idea of works.
The first sets of painting, Chaiwichit is likely to paint his surrounding
scenery around the village he settles, the views of rice fields, many
paintings in a bunch of rice straw have drawn repeatedly. The later
sets he has paint swamp, the reflection of water developing to
paint river and big pond which is delighted and interesting unique
of his works.Until the latest sets he added much more of these ideas
and the way to paint as he tries to run for catching the wind, the
seasonal change of sun testing with a bunch of flowers and green
leaves. Chaiwichit is opening the coloring windows with attractive
atmosphere for everyone to see with loving sleight-of his hand
sweeping paint on creating story of impressionism plus his own self
and the movement like the blowing of the wind then puff away to wait
for what will happen in his works onwards.
Chaiwichit Sitthiwong is a local ChiangRai Artist, he has grown
up through his young age in natural crucible flourishing with bush,
blossoms, seasons and attachment attraction way of life, nature,
purity which is calling him to be back to nature by taking his painting
equipments to travel various seasonal places, blooming and falling
blossoms lulling rhythm from the sky and on the ground to wake up,
to slumber for everything circulation without infinity.... there. is a
heart to return again to sleight sweeping and run racing the breath
of impressionism to stay onwards.

 

 

 


12. สายลมอินทนิน / Breezy Lagerstoemia ,Oil on canvas,130 x 150 cm.

 

 

 

 

 


13. อินทนิลล้อลม / Blowing  Lagerstroemia ,Oil on canvas,130 x 150 cm.

 

 

 

 

 

 


1

 

 

 

 


2

 

 

 

 


3

 

 

 

 


4

 

 

 


5

 

 

 


6

 

 

 

 

7


8

 

 

Chaiwichit  Sitthiwong

ภาพผลงานศิลปะชุดที่ผ่านมา เชียงรายไออุ่น