WELCOME TO www.9artgallery.com                                                                                ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ www.9artgallery.com

9Art Gallery/ Architect Studio : 786/11 Moo.3 Phaholyotin Rd,Wiang,Muang,Chiangrai 57000 : Tel.0-5371-9110 Fax:0-5374-4168,E-mail : artgallery9@hotmail.com     

 

The Exhibition Of ART

LANDSCAPE

By PIYA CHAREONMAUNG

 
แต่อดีตจนปัจจุบันมีนักศึษาศิลปะ น้อยคนนักที่สำเร็จการศึกษาภาพพิมพ์แล้วสามารถสร้างสรรค์
ผลงานภาพพิมพต่อเนื่องต่อไปไดโดย้ตลอด อาจจะมีเหตุผลจากอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้
เวลาและความยุ่งยาก ในการจัดเตรียมขั้นตอนในการทำงาน ศิลปินหลายคนเปลี่ยนแนวทางในการสร้างสรรค์
จิตรกรรม บางคนไปทำสื่อผสม หรือสร้างสรรค์ศิลปะการจัดวางแทน
ปิยะ เจริญเมือง เป็นศิลปินคนหนึ่งในจำนวนน้อยนิดนั้นที่ยังคงสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ต่อเนื่องระหว่าง
การศึกษาที่คณะจิตรกรรม ประติมากรรม แลพภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปิยะ เจริญเมือง

โดดเด่นในภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน หนึ่งในผลงานชุดเหล่านั้นประสบผลสำเร็จ

ได้รับเหรียญเงินศิลปกรรมแห่งชาติ ปี 2537,2539 ปิยะได้ขับรถกลับบ้านจังหวัดระยอง ผ่านทุ่งนาป่าละเมาะ
เขาเกิดจินตนา่การต่อพื้นที่ป่าและสิ่งมีชีวิต ป่าหายไปไหน? สัตว์หายไปไหน?
พื้นดินอันเป็นที่อยู่อาศัยน่าจะทิ้งร่องรอยอะไรไว้อยู่ ปิยะเกิดความคิดจึงได้ย้อนกลับมายังสถานที่นั้นๆ
อีกครั้งเพื่อพิมพ์พื้นที่นั้นด้วยปูนพลาสเตอร์ นำไปเป็นต้นแบบแม่พิมพฺ์ อันได้พัฒนารูปแบบการพิมพ์ของเขา
ขึ้นในปัจจุบัน

 

Landscape 1 , 150 x 200 cm

 

Landscape 2 , 100 x 100 cm

 

Landscape 3 , 100 x 100 cm

 

ในห้องแสดงงาน