WELCOME TO www.9artgallery.com                                                                                ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ www.9artgallery.com

9Art Gallery/ Architect Studio : 786/11 Moo.3 Phaholyotin Rd,Wiang,Muang,Chiangrai 57000 : Tel.0-5371-9110 Fax:0-5374-4168,E-mail : artgallery9@hotmail.com     


The Exhibition of Painting

9 Art Gallery / Architect Studio

มีความยินดีขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรม

“บ้านของพ่อ Retrospective”
ระหว่างวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ / 23 December 2016 - 31 January 2017

by สมพงษ์  สารทรัพย์ / Sompong Sarasap

จะมีเปิดนิทรรศการศิลปกรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559

บ้านของพ่อ Retrospective

จิตรกรรมของ สมพงษ์ สารทรัพย์  ชุด ‘บ้านของพ่อ’สร้างสรรค์ขึ้นมาในปี 2552  และจัดแสดงที่ 9 Art Gallery ปี 2553  
 ผลงานชุดนี้สร้างจากแรงบันดาลใจ จากการเปลี่ยนแปลงไปของสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมไทย
อันเกิดมาจากกระแสโลกาวิวัฒน์ ความเจริญในการติดต่อสื่อสารเดินทางไปถึงกันมาอย่างรวดเร็ว
รวมถึงค่านิยมวัตถุในด้านต่างๆที่มากสีสัน  และหลากหลาย  มากมิติทับซ้อนปนเปทั้งระดับใหญ่มหาภาคทางการเมือง
และรสนิยมพื้นฐานในการใช้ชีวิตอยู่อาศัยดื่มกินของประชาชน  เกิดการปะทะกันของโลกาวิวัฒน์วัตถุกับความเป็นไทย
ในสำนึกและจิตวิญญาณในความเป็นชนชาติ  จุดยึดเหนี่ยวทางสังคมของไทยคืออะไร  อะไรคือความเป็นไทย
ไทย  ทิศทางศิลปกรรมไทยที่เป็นไทย ควรมีที่มาและเป็นอยู่อย่างไร  ผลงานชุดนี้ ดั่งคำถามและคำตอบ
มีภาพรวมผลงานในแนวสัญลักษณ์  ปะติดภาพบุคคล, งานศิลปะ  แถบเส้นสีนามธรรมของประตูหน้าต่าง
และรายละเอียดเรืองยุ้งฉาง  เมล็ดข้าว  ผสานภายนอก  ภายใน  สิ่งที่มีกับสิ่งที่เป็นอยู่  สิ่งที่เป็นมาและจะเป็นไป
ซ่อนเงื่อนงำให้ผู้ดูขบคิดค้นหาความหมาย
  ‘บ้านของพ่อ’ ในความหมายของคนไทย  เป็นมหาภาคในความเป็นพ่อของคนไทยทุกคน  และเป็นพ่อที่เป็นองค์พระประมุขของประเทศ
เป็นพระเจ้าแผ่นดิน  พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงคิดค้นหาแนวทางการพัฒนาด้านต่างๆให้ประชาชนคนไทย
ได้ใช้ชีวิตกลมกลืนไปกับธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ตามรากฐานพุทธศาสนา จารีตเดิมของคนไทยที่เน้นความสุขของชีวิต
ในแนวทางพึ่งพาตัวเองให้เป็นอยู่พอดี  มีน้ำใจต่อโลกและทรัพยากร  ‘ในน้ำมีปลา  ในนามีข้าว’
เป็นประโยคที่มีความเป็นจริงที่สุดกับแผ่นดินไทย  ดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์ในทรัพยากร  ดินดี  น้ำดี  อากาศพืชพันธุ์ดี
คนที่อยู่อาศัยก็ต้องดี  รู้ดูแลรักษา  และเข้าใจรู้แก้ไขสิ่งที่ดีให้ดี  เจริญงอกงามแก่ลูกหลานสืบไป
วันที่ 13 ตุลาคม 2559  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9  พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
พระองค์ทรงทิ้งมรดกอันยิ่งใหญ่ไว้ให้กับประชาชนชาวไทย  บนพื้นแผ่นดินไทยในหลักการเศรษฐกิจพอเพียง
ให้ประชาชนคนไทยได้เจริญรอยตาม
     ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า 9 อาร์ต แกลเลอรี่
จึงขอจัดแสดงผลงานชุด ‘บ้านของพ่อ’ ของสมพงษ์  สารทรัพย์  ขึ้นอีกครั้งเพื่อถวายความอาลัย
น้อมใจไทยทุกคนให้ตระหนัก  รู้ถึงความงามความดีของแผ่นดินไทย  และพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9  
พระเจ้าแผ่นดินของปวงประชาชนคนไทย
ระหว่างวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560  9 Art gallery  จังหวัดเชียงราย  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

 


1. เมืองไทย (๑) /Thai Town 1

สีอะคริลิค,สีน้ำมัน บนผ้าใบ  / Acrylic ,Oil on Canvas , 150 x  200 cm.,2009

 

 

 


2. เมืองไทย( ๒ ) / Thai Town 2

สีอะคริลิค,สีน้ำมัน บนผ้าใบ  / Acrylic ,Oil on Canvas ,150 x  200 cm.,2009

 

 

 


3. เมืองไทย (๓) / Thai Town 3

สีอะคริลิค,สีน้ำมัน บนผ้าใบ  / Acrylic ,Oil on Canas ,110 x 125 cm.,2009

 

 

 


4. บ้านของพ่อ ๑ ( พระเจ้าแผ่นดิน )

Daddy’s Home ,Lord of the Earth 1,Acrylic,Oil ,Collageon Canvas, 50 x 40 cm. ,2009


5. บ้านของพ่อ ๒  (พระเจ้าแผ่นดิน )

Daddy’s Home ,Lord of the Earth 2 ,Acrylic,Oil,Collage on Canvas, 90 x 110 cm.,2009

 

 

 


6. บ้านของพ่อ ๓ ( พระเจ้าแผ่นดิน )

Daddy’s Home ,Lord of the Earth 3 ,Acrylic,Oil ,Collageon Canvas, 40 x 50 cm. ,2009


7. บ้านของพ่อ ( พุทธทาส,ฟูกูโอกะ )

Daddy’s Home ,Buddhadasa,Fukuoka , Acrylic,Oil ,Collage on Canvas, 50 x 62 cm ,2009.

 

 

 


8. บ้านของพ่อ ( หลวงพ่อเกษม เขมโก )

Daddy’s Home ,Luangpor Kasem , Acrylic,Oil,Collage on Canvas, 50 x 62 cm.,2009


9. บ้านของพ่อ ( ประเทือง เอมเจริญ )

Daddy’s Home ,Pratuang Emjaroen,Acrylic,Oil,Collage on Canvas, 50 x 62 cm. ,2009

 

 

 


10. บ้านของพ่อ ( ถวัลย์ ดัชนี )
Daddy’s Home ,Tawan Dachanee, Acrylic,Oil,Collage on Canvas, 50 x 62 cm.,2009


11. บ้านของพ่อ ( อังคาร กัลยาณพงศ์ )
Daddy’s Home ,Angkarn Kalayanapongsa ,Acrylic,Oil,Collage on Canvas, 50 x 62 cm. ,2009

 

 

 


12. บ้านของพ่อ ( อารี สุทธิพันธ์ )
Daddy’s Home ,Aree Soothipunt, Acrylic,Oil,Collage on Canvas, 50 x 62 cm.,2009

 

 

 

พระเจ้าแผ่นดิน ( ทรงพระเยาว์ )  1 -9
 

วาดเส้นบนกระดาษสา, 22 x 19 cm.


1.
2.
3.4.
5.
6.7.
8.
9.