WELCOME TO www.9artgallery.com                                                                                ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ www.9artgallery.com

9Art Gallery/ Architect Studio : 786/11 Moo.3 Phaholyotin Rd,Wiang,Muang,Chiangrai 57000 : Tel.0-5371-9110 Fax:0-5374-4168,E-mail : artgallery9@hotmail.com
Art Exhibition
" นิทรรศการศิลปกรรมเฉลิมฉลองเชียงราย ๗๕o ปี"

นิทรรศการครั้งที่ ๑oo ของ 9 Art Gallery
750th Anniversary of Chiangrai Art Exhibition
100th Art Exhibition of 9 Art Gallery
7  มกราคม – 3  กุมภาพันธ์  2555  / 7 January 2012 – 3 February 2012

๒๙ ศิลปินเชียงรายนำ
โดย
อ.ถวัลย์  ดัชนี, อ.เฉลิมชัย  โฆษิตพิพัฒน์,  อำนวย  บัวงาม, จรูญ  ไชยจิตต์, ฉลอง  พินิจสุวรรณ, 
เชิด  สันดุสิต, นริศ  รัตนวิมล, สมลักษณ์  ปันติบุญ, Robert Blair Porter,  เรวัตร  ดีแก้ว,  สมพงษ์  สารทรัพย์,  ปรีชา  ราชวงศ์, 
พรมมา  อินยาศรี,  พานทอง  แสนจันทร์,  นิตยา  ตามวงค์,  ทรงเดช  ทิพย์ทอง,  อภิรักษ์  ปันมูลศิลป์,  เสงี่ยม  ยารังสี, 
สุวัฒน์   แสนขัติยรัตน์,  สุวัจน์  หอมนาน,  ชาตะ  ใหม่วงค์,  ธีรยุทธ  สืบทิม,  อรพิณ  สืบทิม,  อังกฤษ  อัจฉริยโสภณ, 
ศุภรัตน์  ราชรินทร์,  พิสิษฐ์  ไชยล้อม,  กำพล  มะโนใจ,  สมบูรณ์  สูงขาว,  ชัยวิชิต  สิทธิวงค์ 

By 29 CHIANGRAI ARTISTS
Tawan Duchanee, Chalermchai Kositpipat, Amnuay Buangam Jaroon Chaijit, Chalong Pinitsuwan,
Cherd Sandusit, Narich Ratanawimol,
Somluck Pantiboon ,Robert Blair Porter , Rawat Deekraw , Sompong Sarasap , Preecha Rachawong
Promma Inyasri, Phanthong Saenjan , Nitaya Tamwong , Songdej Thipthong , Aphiruk Punmoonsilp , Sa-ngiam Yarungsee,
Suwat Saenkattiyarat ,
Suwat Saenkattiyarat , Suwat Homnan, Chata Maiwong , Teerayut Seubtim , Orapin Sebtim ,
Angkrit Ajcharlyasophon , Suppharat Ratcharin , Pisit Chailorm , Kamopol Manoja , Somboon Soongkhao, Chaiwichit Sitthiwong

โดย
คุณไตรภพ ลิมปพัทธ์

             
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ

จะมีพิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรม ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2555 เวลา 19:00 น.

To be presided over by
Khun Tripop Limpapat
On Saturday January 14th, 2012 at 7:00 pm.


   
เชียงราย,จังหวัดเหนือสุดในประเทศไทย  เมืองเก่าที่จะมีอายุครบ 750 ปี ในปี 2555 เชียงรายมีประวัติศาสตร์ผ่านยุคสมัยมายาวนาน 
เคยรุ่งเรือง เคยร้างลาผู้คน ผ่านเรื่องราวมากมายในรากเหง้าวัฒนธรรมที่มีสิ่งแวดล้อมเป็นฉากหลังของความสงบร่มเย็น  มีหมอกหนาว
มีข้าวปลาอาหารอันอุดม จากดินแดนอันไกลโพ้น 100  กว่าปีย้อนหลัง ประวัติศาสตร์เชียงรายได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งจากการเข้ามาของ
มิชชั่นนารีอเมริกา ที่มาวางผังเมืองเชียงราย ขึ้นมาใหม่ ตัดถนน สร้างอาคาร  โบสถ์  โรงเรียน  โรงพยาบาล 
พัฒนาต่อเนื่องมาจนถึงยุคปัจจุบัน  โลกาภิวัตน์  ศิลปกรรมร่วมสมัย ศิลปกรรมร่วมสมัยของเชียงรายเริ่มต้นในช่วง 50-60 ปีนี้  พร้อมๆกับกรุงเทพฯและเมืองอื่นๆ จากการเดินทางไปศึกษาศิลปะของ


อ.ดำรง วงษ์อุปราช (ศิลปินแห่งชาติปี 2542)

 

อ.ถวัลย์  ดัชนี (ศิลปินแห่งชาติปี 2544)

 

และจำรัส  พรมมินทร์  ( สล่าขิ่น ) ศิลปินพื้นบ้านผู้เปิดสตูดิโอทำงานศิลปะอิสระเป็นคนแรกของเชียงราย  และเป็นคนแรกๆของประเทศไทย 


" จำรัส พรหมมินทร์ "จิตรกรพื้นบ้านแห่งล้านนา ที่ชาวบ้านเรียกขานว่าสล่าขิ่น"

 

 

อ. เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ / Chalermchai Kositpipat (ศิลปินแห่งชาติปี 2555)

นับแต่นั้นเป็นต้นมา  วงการศิลปกรรมร่วมสมัยของเชียงรายก็พัฒนาต่อเนื่องมามิขาด  จนปัจจุบันมีศิลปินมากมายเกินกว่า 100 ชิวิต 
สืบสานวัฒนธรรม ศิลปกรรมจากรุ่นไปสู่รุ่น  หลากหลายแนวทาง  และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับกันในวงกว้าง  

     ในวาระโอกาสที่เชียงรายจะมีอายุครบ  750 ปี  ในปี 2555 นี้  9 Art Gallery ที่จัดแสดงผลงานศิลปกรรม
ต่อเนื่องมา 10 กว่าปี  และจะครบครั้งที่ 100 ในเดือนมกราคม  2555 นี้ 9 Art Gallery จึงมีความยินดีจัดแสดงผลงานศิลปกรรม 
29  ศิลปินเชียงราย  นำโดย อ.ถวัลย์  ดัชนี, อ.เฉลิมชัย  โฆษิตพิพัฒน์,  อำนวย  บัวงาม, จรูญ  ไชยจิตต์, ฉลอง  พินิจสุวรรณ, 
เชิด  สันดุสิต, นริศ  รัตนวิมล,  สมพล  ยารังสี,  สมลักษณ์  ปันติบุญ,  เรวัตร  ดีแก้ว,  สมพงษ์  สารทรัพย์,  ปรีชา  ราชวงศ์, 
พรมมา  อินยาศรี,  พานทอง  แสนจันทร์,  นิตยา  ตามวงค์,  ทรงเดช  ทิพย์ทอง,  อภิรักษ์  ปันมูลศิลป์,  เสงี่ยม  ยารังสี, 
สุวัฒน์   แสนขัติยรัตน์,  สุวัจน์  หอมนาน,  ชาตะ  ใหม่วงค์,  ธีรยุทธ  สืบทิม,  อรพิณ  สืบทิม,  อังกฤษ  อัจฉริยโสภณ, 
ศุภรัตน์  ราชรินทร์,  พิสิษฐ์  ไชยล้อม,  กำพล  มะโนใจ,  สมบูรณ์  สูงขาว,  ชัยวิชิต  สิทธิวงค์  เพื่อเฉลิมฉลองเมืองเชียงราย
มีอายุครบ  750  ปี  ระหว่างวันที่  7  มกราคม – 3  กุมภาพันธ์  2555
   

 

 

 

อาจารย์ถวัลย์  ดัชนี / Tawan Duchanee
ดร.ถวัลย์ ดัชนี
เกิดเมื่อ วันที่ 27 กันยายน 2482 ที่จังหวัดเชียงราย
สำเร็จการศึกษา - ปริญญาตรีบัณฑิต (เกียรตินิยม) จากคณะจิตรกรรม ประติมากรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร ภายใต้การสอนของ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี
- ปริญญาโท ด้านจิตรกรรมฝาผนัง อนุสาวรีย์และผังเมือง
- ปริญญาเอก ด้านอภิปรัชญา และสุนทรีย์ศาสตร์ราชวิทยาลัยศิลปแห่งชาติอัมสเตอร์ดัม เนเธอร์แลนด์
ผลงานของ ดร.ถวัลย์ ดัชนี
ผู้ที่มีพุทธิปัญญาสามารถนำแนวปรัชญาพุทธศิลป์มาสร้างงานศิลปะไทยร่วมสมัยที่ทรงพลัง ลุ่มลึกและแกร่งกร้าว มีเนื้อหาสาระ และท่วงทีที่มีชีวิตวิญญาณของความเป็นไทย ผสมผสานระหว่างแนวปรัชญาตะวันออกและตะวันตก เป็นผู้มีบทบาทยิ่งในการเผยแพร่ผลงานศิลปะไทยโดยมีผลงานแสดงเดี่ยว และกลุ่มมากมายหลายครั้งทั้งในประเทศ และต่างประเทศแถบเอเชีย ยุโรปและอเมริกา จนสื่อมวลชนต่างประเทศสนใจชีวิต และงานของ ดร.ถวัลย์ ดัชนี จัดทำเป็นเอกสารสิ่งพิมพ์ สื่อภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์เผยแพร่ไปทั่วโลกมากมาย
ท่านเป็นจิตรกรคนแรกที่ได้รับรางวัล วัฒนธรรมแห่งเอเชีย เมืองฟุคุโอกะ ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2544 (The 12th Fukuoka Asian Culture Prizes 2001)
และได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์(จิตรกรรม) ประจำปี พ.ศ.2544
นอกจากนี้ ยังได้สร้างคุณูปการต่อวงการศิลปะด้วยการตั้งมูลนิธิถวัลย์ ดัชนี สนับสนุนการศึกษาโดยเฉพาะด้านทัศนศิลป์ รวมทั้ง ได้ใช้เวลานานกว่า 25 ปี สร้างพิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้านในเนื้อที่กว่า 100 ไร่ ที่บ้านดำ ตำบลนางแล จังหวัดเชียงราย สำหรับจัดแสดงศิลปะพื้นบ้านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนับเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการศึกษาศิลปะวัฒนธรรมของอนุชนรุ่นหลังสืบไป"พิพิธภัณฑ์บ้านดำ"

TRINITY
Printed on good paper with a special gold contact on the image
Size 92 x 53 cm.


 

 

 

อาจารย์ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ / Chalermchai Kositpipat
เกิด 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2498จิตรกรไทยมีผลงานจิตรกรรมไทยหลายอย่าง
ได้มีผลงานเช่น ภาพจิตรกรรมไทยในอุโบสถวัดพุทธประทีป กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ,
เขียนภาพประกอบบทพระราชนิพนธ์ พระมหาชนก และผลงานศิลปะที่ วัดร่องขุ่น
ซึ่งมีทั้งงานสถาปัตถยกรรม,ประติมากรรมปูนปั้น และงานจิตรกรรมไทย

รางวัลและเกียรติยศ
พ.ศ. 2520 - รางวัลที่ 1 เหรียญทอง จากการประกวดจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 3
พ.ศ. 2520 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 จากการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 25
พ.ศ. 2522 - รางวัลที่ 2 เหรียญเงิน จากการประกวดจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 4 ของธนาคารกรุงเทพ
พ.ศ. 2536 - ได้รับเครื่องหมายเกียรติคุณบุคคลตัวอย่างผู้สร้างเสริมงานวัฒนธรรมด้านจิตรกรรม จาก สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
พ.ศ. 2537 - ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ "เพชรสยาม" (สาขาจิตรกรรม) จากสถาบันราชภัฎจันทรเกษม
พ.ศ. 2538 - ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้เขียนภาพประกอบ บทพระราชนิพนธ์ "พระมหาชนก" และออกแบบเหรียญพระราชทานคณะแพทย์
พ.ศ. 2543 - ที่ปรึกษากรมศิลปากร งานเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังพระพุทธรัตนสถานในพระบรมมหาราชวัง
ที่ปรึกษาธนาคารแห่งประเทศไทย ออกแบบธนบัตรราชาภิเษกสมรส ครบ 50ปี
ถวายการสอนพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ

 

“ พระราหูอมตะวัน ” ปี 2539 / Phra rahu eclipses the sun Year 1996

รูบร่างแบบงานธนาคารไทยพาณิชย์ เนื่องในโอกาศเปิดตึกใหม่ ๒๙ ม.ค ๒๕๓๙ , 30  X 40 cm.

วัดร่องขุ่น

 

 

 

 

  อาจารย์อำนวย บัวงาม / Amnuay Buangam
5 ตุลาคม 2490   จังหวัดสุโขทัย
จบการศึกษาสูงสุดที่วิทยาเขตเพาะช่าง  วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวะศึกษา( ศบ ) โดยเริ่ม สายตรงจาก รร.การช่างสตรีสุโขทัย (ปวช.) รร.เพาะช่าง (ปวส.)
* ช่างชำนาญงานขึ้นรูปด้วยแป็นหมุนเครื่องปั้นดินเผาและช่างศิลป์ ชั้น1แกะสลักไม้เครื่องปั้นดินเผาและอื่นๆ ต่อมา อ.อำนวย เป็นเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ความสามารถเสริมอาชีพแก่ประชาชนท้องถิ่นของ กองส่งเสริมอุตสาหกรรมภายในครอบครัวกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม *ทำงานพิเศษแกะสลักบานหน้าต่างวัดคลองเตยนอก , แกะสลักบานประตูวัดและปั้นภาพไทยให้บริษัทเอกชนหลายชิ้น

ปลา / Fish

แกะสลักไม้ / Xylography , 7 x 35 x 37.5cm.


แกะสลักประตูโบสถ์วัวัดพระสิงห์ จ.เชียงราย
ออกแบบโดย อ.ถวัลย์ ดัชนี

 

 

 

 

อาจารย์จรูญ  ไชยจิตต์ /Jaroon Chaijit

เกิด 14 เมษายน 2492

ศึกษาศิลปะด้วยตัวเอง
ศึกษางานประติมากรรมกับอาจารย์มีเซียม ยิบอินซอย

 

เงา้นู้ด / NUDE

แกะสลักหินอ่อน / Marble Carving
,18 X18 X 60 cm.


 

 

 

 

อาจารย์ฉลอง  พินิจสุวรรณ / Chalong Pinitsuwan
เกิด 6 ตุลาคม 2495จังหวัดเชียงราย
การศึกษา วิทยาลัยเทคนิคภาคพายัพ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา)
อดีต อาจารย์สอนศิลปะ โรงเรียนพานพิทยาคม, โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์,
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รวม 28 ปี
ปัจจุบัน ศิลปินอิสระUntitled 

ปากกาบนผ้าใบ / Pen on Canvas   55 x 73 cm.

หอศิลป์ไตรยวน

 

 

 

 

 

อาจารย์เชิด  สันดุสิต / Cherd Sandusit

เชิด สันดุสิต เป็นจิตรกร เป็นกวี นักร้อง นักแต่งเพลง เชิด เป็นศิลปินในทุกแขนง

ปัจจุบัน ศิลปินอิสระ

 

ดีดซึง / Sung Plaing

สีอะครีลิก บนผ้าใบ / Acrylicl on Canvas ,70 X80 cm.

 

 

 

 

 

 

อาจารย์นริศ  รัตนวิมล / Narich Ratanawimol
1 เมษายน 2498   จังหวัดเชียงราย
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวะศึกษา วิทยาเขตเพาะช่าง

ช่างสลักหินอ่อนผู้เป็นสุดยอดของแผ่นดิน ดังผลงานฝีมือแกะสลักรูปเหมือนบูรพาจารย์ที่ประดิษฐานอยู่ในองค์พระมหาเจดีย์ วัดป่าภูก้อน เป็นผู้ออกแบบและแกะสลักองค์พระพุทธรูป พระพุทธไสยาสน์หินอ่อนขาว ปางปรินิพพาน ยาว ๒๐ เมตรบ้านศิลปินนริศ รัตนวิมล

แกะหิน
แกะสลักหินอ่อน / Marble Carving
,26 x 30 x 60 cm.

 

 

 

 

 

 

อ.สมลักษณ์ ปันติบุญ  / Somluck Pantiboon
เกิด 20 กุมภาพันธ์ 2500 อ. เชียงของ จ. เชียงราย
“เครื่องปั้นดินเผาดอยดินแดง” จ.เชียงราย
การศึกษา - สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาลัยเขตภาคพายัพ จ. เชียงใหม่
- เรียนกับอาจารย์ Lwao Onuma จังหวัด Lwata 1 ปีครึ่ง
- เรียนกับอาจารย์ Tarouemon Nakazato The 13
เป็นเวลา 3 ปี


ถ้วยชงชา / Tea bowl
With feldspar glaze iron brushwork
8 cm high x 12.5 cm diameter
2010

บ้านดอยดินแดง

 

 

 

 

 

Robert Blair Porter
Born  1951
 

 


Night Wolf

สีอะครีลิก บนผ้าใบ / Acrylic on Canvas ,32 X 46 cm.

 

 

 

 

 

 

เรวัตร  ดีแก้ว / Rawat Deekraw

เกิด 21 ตุลาคม 2501จังหวัดเชียงราย
การศึกษา ออกแบบผลิตภัณฑ์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคพายัพ

 

ดวงอาทิตย์ , ดวงจันทร์ , ดวงดาว / SUN,MOON,STAR
                           แกะสลักไม้ / Xylography ,20 x 35 x 60 cm.     
                    

 

 

 

 

 

อ.สมพงษ์  สารทรัพย์ / Sompong Sarasap

เกิด                  19 มิถุนายน 2504   จังหวัดเชียงราย
การศึกษา           มศว.ประสานมิตร
ที่อยู่                 29  หมู่ 11 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
 
เกียรติประวัติ
2527 - จบปริญญาตรี(ศิลปะ) มศว.ประสานมิตร,กรุงเทพฯ
2532 - ได้รับเหรียญทองแดง จิตรกรรมบัวหลวง
2533 - ได้รับเหรียญเงิน จิตรกรรมบัวหลวง
2534 -ได้รับรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติประเภทจิตรกรรม
2539 - ได้รับมอบหมาย เขียนจิตรกรรมโพธิ์เงิน, โพธิ์ทอง ติดตั้งถาวรที่
            ซุ้มพระหยก วัดพระแก้ว จ.เชียงราย
2543 - แสดงผลงานเดี่ยวครั้งที่ 5 ที่หอศิลป์แห่งชาติ, กรุงเทพฯ
       - ได้รับเชิญจากมูลนิธิศิลปะไทย ไปแสดงผลงานเดี่ยวจิตรกรรม
           ที่อัมสเตอร์ดัม, เนเธอร์แลนด์
2544 - เปิด 9 Art Gallery ที่จังหวัดเชียงราย
        - ได้รับเชิญไปแสดงผลงานเดี่ยวจิตรกรรมที่ ซีแอตเติ้ล,สหรัฐอเมริกา
2554 - แสดงผลงานเดี่ยวครั้งที่ 14 ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรุงเทพฯ

ปัจจุบัน  เปิด 9 Art Gallery , เป็นศิลปินอิสระ

9 ART GALLERY

บ้าน / Home สีอะครีลิก , สีน้ำมัน บนผ้าใบ / Acrylic, Oil on Canvas ,40 X 50 cm.


 

 

 

  

ปรีชา  ราชวงศ์ / Preecha Rachawong
เกิด              17 กันยายน  2504  จังหวัดเชียงราย
การศึกษา    โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
ทางศิลปะ  ศึกษาด้วยตนเองจากธรรมชาติ
เกียรติประวัติ
2526,2527,2528    - ร่วมแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติ
2527,2529       - ร่วมแสดงนิทรรศการบัวหลวง
2535,2536       - เขียนภาพในพิพิธภัณฑ์บ้านฝิ่น สามเหลี่ยมทองคำ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
2544                - ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดผลงานศิลปะต้นแบบสำหรับพิมพ์บน ผ้าพันคอเรื่อง “ ข้าว ” เพื่อสนองพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดชมหาราช ณ  หอศิลปะและการออกแบบ

ปัจจุบัน ศิลปินอิสระ


                 ปลายนา / At the End of the Field                  

  สีอะครีลิก บนผ้าใบ / Acrylicl on Canvas ,53 X70 cm.

 

 

  

อ.พรมมา  อินยาศรี / Promma Inyasri
เกิด             1 กุมภาพันธ์ 2505จังหวัดลำปาง
การศึกษา     สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคพายัพ เชียงใหม่

นายพรมมา อินยาศรี เป็นเจ้าของหอศิลป์นายพรมมารางวัลหรือเกียรติคุณที่ได้รับ พ.ศ. 2537
เกียรติบัตรศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทยครั้งที่ 1 พ.ศ. 2539
จิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
เนื่องในวโรกาสฉลองราชสมบัติครบ 50 ปี พ.ศ. 2539


              พระนาคปรก / Naga                

  สีอะครีลิก บนผ้าใบ / Acrylicl on Canvas ,100 X120 cm.


บ้านศิลปินนายพรมมา อินยาศรี

 

 

 

 

 

 

 

อ.พานทอง  แสนจันทร์ / PHANTHONG SAENJAN
เกิด    14 มีนาคม 2508   จ.เชียงราย
การศึกษา     -โรงเรียนบ้านสิบสอง-โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
-วิทยาเขตเทคนิคภาคพายัพ เชียงใหม่
-มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มหาลัยบูรพา) บางแสน ชลบุรี

เกียรติประวัติ
2529 - รางวัลที่ 2 ภาพประกอบงานสุนทรภู่กวีเอกของโลก ครบรอบ 200 ปี จ.ระยอง
จาก ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ (องค์มนตรีและรัฐบุรุษ)
2534 - รางวัลที่ 1 ออกแบบริ้วขบวนงานเทศกาลร่มบ่อสร้าง
จาก ฯพณฯ พลเอกเปรมติณสูลานนท์ (องค์มนตรีและรัฐบุรุษ)
2540 - รับเกียรติ จาก อ.ส.ท. เป็นตัวแทนเผยแพร่ศิลปกรรม ลานนายังยุโรปและอเมริกา

 
บ้านศิลปินพานทอง แสนจันทร์

Buddha 2555

สีอะครีลิกบนผ้าใบ / Acrylic on Canvas,80 X150 cm


 

 

 

 

 

 

 

 

นิตยา ตามวงศ์ / NITAYA  TAMWONG

เกิด         : 26 พฤศจิกายน 2511 จ.เชียงราย / November 1968, Chiang rai , Thailand

การศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เชียงใหม่ / Rajamangala Institute of Technology

               : Rajamongkolnorthern Campus Chaing Mai


ปัจจุบัน ศิลปินอิสระ

สีน้ำมันบนผ้าใบ / Oil on Canvas ,60 X 60 cm.

 

 

ดอกไม้ในหัวใจ / Flower in my heart

สีน้ำมันบนผ้าใบ / Oil on Canvas ,60 X 84 cm.

บ้านศิลปินนิตยา ตามวงค

 

 

 

 

 

 

เกียรติประวัติ
2544 - ได้รับการเลือกจากมูลนิธิธนาคารกรุงเทพฯ ให้นำผลงานจิตรกรรมทูลเกล้าถวาย พระนางเจ้าสิริกิตติ์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เพื่อมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ
2543 - ได้รับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณเป็นผู้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมของชาติ จากองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก
2542 - รางวัลที่ 3 การประกวดจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครอบ 6 รอบ โดยธนาคารกสิกรไทย
- ได้รับการรับคัดเลือกให้สร้างสรรค์ศิลปกรรมในโครงการทัศนศิลป์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 ติดตั้ง ณ จังหวัดเพชรบูรณ์
2541 - รางวัลที่ 2 เหรียญเงินสิงห์ จิตรกรรมมองสิงห์ผ่านศิลป์ ประเภทจิตรกรรมไทยประเพณี โดยบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่
- รางวัลที่ 1 เหรียญทองบัวหลวง ครั้งที่ 22 ประเภทจิตรกรรมแบบประเพณี โดยธนาคารกรุงเทพฯ
2540 - รางวัลดีเด่นจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 3
2539 - รางวัลที่ 2 เหรียญเงินบัวหลวง ครั้งที่ 20 ประเภทจิตรกรรมแนวประเพณี โดยธนาคารกรุงเทพฯ
2538-9 - รางวัลยอดเยี่ยม อันดับ 3 จิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 1, 2
2538 - รางวัลชมเชยศิลปกรรมเทิดหล้า กาญจนาภิเษาสมโภชโดยธนาคารไทยพานิชย์
2537 - รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดงบัวหลวง ครั้งที่ 18 ประเภทจิตรกรรมแบบประเพณี โดยธนาคารกรุงเทพฯ
2536 - รางวัลที่ 2 จิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรณ์ เนื่องในวโรกาสฉลองพระชนมมายุครบ 80 พรรษา โดยธนาคารกสิกรไทย

อ.ทรงเดช ทิพย์ทอง / Songdej Thipthong
เกิด 5 มกราคม 2512เชียงราย
การศึกษา ศิลปมหาบัณฑิต คณะจิตรกรรมประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

 

สามภพ / Three Worlds

สีอะครีลิกทองคำเปลวบนผ้าใบ / Acrylic, Gold foilon Canvas, 60 X 175 cm.

บ้านศิลปินทรงเดช ทิพย์ทอง

 

 

 

 

 

อภิรักษ์ ปันมูลศิลป์ / Aphiruk Punmoonsilp

เกิด 14 กุมภาพันธ์ 2513 จังหวัดตาก

การศึกษา ศ.บ.(จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


 

บ้านศิลปินอภิรักษ์ ปันมูลศิลป์

สวัสดีเชียงราย / Hello Chiangrai
สีน้ำมันบนผ้าใบ / Oil on Canvas, 90 X120 cm. 

 

 

 

เสงี่ยม  ยารังษี / SA-NGIAM YARUNGSEE
เกิด 15 พฤศจิกายน 2513จังหวัดเชียงราย
การศึกษา ศบ.จิตรกรรม คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รางวัลที่3   ประกวดจิตรกรรมในงานกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิก เชียงใหม่
                รางวัลที่1 จิตรกรรม โอกาสครบรอบ50ปี ธนาคารแห่งขาติ เขียงใหม่

ปัจจุบัน ศิลปินอิสระ


พุทธคยา อินเดีย  / Bods Gaya india
สีน้ำมันบนผ้าใบ / Oil on Canvas ,100 X 120 cm.

บ้านศิลปินเสงี่ยม ยารังษี

 

 

 

 

 

 

 

ผศ.สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์ / Suwat Saenkattiyarat
เกิด ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๑๔, เชียงราย
ที่ทำงาน อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะไทย ภาควิชาวิจิตรศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี ต.คลอกหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ๑๒๑๑๐
ที่อยู่ 'เรือนศิลป์แสนขัติยรัตน์'

การศึกษา ปวช. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย สาขาวิจิตรศิลป์, เชียงราย
ปวส. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง, กรุงเทพฯ
ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาศิลปกรรม (เกียรตินิยมอันดับ ๑) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี, ปทุมธานี
ปริญญาโท ศป.ม. (ศิลปกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต) สาขาทัศนศิลป์ รุ่นที่ ๑, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, กรุงเทพฯ

รางวัลเกียรติยศ
๒๕๒๙ รางวัลโล่เกียรติยศอันดับ ๓ 'โปสเตอร์ การรณรงค์ป้องกันยาเสพติดอาเซี่ยน'
'๒๙-'๓๐ นักเรียนตัวอย่าง กรมอาชีวศึกษา
๒๕๓๐ รางวัลที่ ๑ 'ประกวดประดิษฐ์ภาพจากดวงตราไปรษณียากร' โดย การสื่อสารแห่งประเทศไทย
๒๕๓๑ รางวัลเกียรติยศเหรียญบรอนซ์ 'ศิลปะเด็กนานาชาติ' จากประเทศตุรกี
๒๕๓๒ รางวัลที่ ๑ 'ออกแบบของที่ระลึก จ.เชียงราย' โดย สำนักงานจังหวัดเชียงราย
๒๕๓๕ ได้รับเลือกเข้ารับทุน 'สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์' ณ วังปลายเนิน กรุงเทพฯ
๒๕๓๖ รางวัลที่ ๓ เหรียญทองแดง 'จิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ ๑๗' โดย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด
รางวัลที่ ๑ 'โปสเตอร์รณรงค์ป้องกันยาเสพติด' โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
๒๕๔๑ ศิษย์แผ่นทอง คณะศิลปประจำชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ วิทยาเขตเพาะช่าง
๒๕๔๒ รางวัล ชนะการประกวดภาพร่างต้นแบบ 'ทัศนศิลป์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๖ รอบ' ขยายใหญ่ติดตั้ง ณ ศาลากลาง จ.ศรีสะเกษ
๒๕๔๓ รางวัลโล่ผลงานสร้างสรรค์ดีเด่น สาขาศิลปกรรม 'งานราชมงคลวิชาการ'
๒๕๔๔ รางวัลที่ ๑ เหรียญทอง จิตรกรรมแบบไทยประเพณี นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ ๒๕ โดย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด
ได้รับเชิญจาก สำนักข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ แสดงภาพเขียนชุด 'ภาพแห่งการลี้ภัยในประเทศไทย' ณ วังสวนผักกาด กรุงเทพฯ
๒๕๔๕ รางวัลโล่ผลงานสร้างสรรค์ที่ควรยกย่อง สาขาศิลปกรรม 'งานราชมงคลวิชาการ'อกาลิโก. (พระบฎ) / Phabot

สีอะครีลิกบนผ้าใบ / Acrylic on Canvas,86 X 114 cm

 
 
สุวัจน์  หอมนาน / Suwat Homnan

 


"ร้านน้ำเงี้ยว ป้านวล" เชียงราย

รูปอารมณ์ / Emotion

สือผสม /  Mixed media 10 x 120 cm.
 

 

 

 

 

 


 

ชาตะ  ใหม่วงค์ / Chata Maiwong


ผู้หญิง / Women

ปีกไม้ /  Mixed media 20 x 35 x 5 cm.

 

 

 

 

 

 

 

ธีรยุทธ  สืบทิม / TEERAYUT SEUBTIM
เกิด             30 เมษายน 2510 จ.ฉะเชิงเทรา
ปัจจุบัน       ศิลปินอิสระ

เกียรติประวัต
2542         ได้รับการคัดเลือกในการประกวด “โครงการทัศนศิลป์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
               ในวาระมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ” จัดโดยสภาคณบดีทางศิลปะแห่งประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร
               ผลงานติดตั้ง ณ ศาลากลางจังหวัดกระบี่
2543        ได้รับรางวัลในการประกวดจิตรกรรมสีน้ำ โดยสมาคมจิตรกรรมสีน้ำไทย
2545        ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดภาพวาดสีน้ำลวดลายล้านนา สมาคมชาวเหนือ


Home Haug Hug Gallery


อาชีพใหม่ของหมู่เฮา ๒๕๕๕ / Our New Jobs 2555
Water colour on paper/ สีน้ำบนกระดาษ  56 x 76 cm.

 

 

 

 

 

 

  อ.อรพิน  สืบทิม / Mrs.Orapin Sebtim

เกิด              21 มีนาคม 2512  จังหวัดเชียงราย

การศึกษา    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่                                             
 ปัจจุบัน   - ศิลปินอิสระ และอาจารย์พิเศษสอนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย


บ้านฮวมแฮงฮัก แกลเลอรี


สาวสวยกับดอกจำปาทอง  / Beauty
สีอะครีลิกบนผ้าใบ / Acrylic on Canvas, 55 X 45 cm

 

 

 

 

 

 

อังกฤษ  อัจฉริยโสภณ

Angkrit Ajcharlyasophon

 

 

อังกฤษแกลลอรี

งานจิตรกรรมนามธรรมของต่อลาภ ลาภเจริญสุข / Cabstract Painting by Torlarp Larpjaroensook

สีน้ำมัน , สีอะครีลิค บนผ้าใบ / Oil, Acrylic on Canvas

 

อ.ศุภรัตน์  ราชรินทร์ / Suppharat Ratcharin
  เกิด  1 ตุลาคม  2519      อุบลราชธานี
Born in 1976, Ubonratchatanee  Thailand
Lives and works in Chiang Rai
 Office
Arts Program , Chiangrai Rajabhat  University, Muang, ChiangRai 57100
การศึกษา
ปริญญาตรี  สาขาจิตรกรรม  คณะวิจิตรศิลป์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Education
B.F.A. (Painting) Faculty of Fine Arts, ChiangMai Universit
y..

 

 

 
 

White Lily

สีน้ำมันบนผ้าใบ / Oil on Canvas,90 X110cm.


 

 

 

 

รางวัลเกียติยศ
รางวัลที่ 1 ของมสมาคม YMCA
รางวัลที่ 1 การประกวดวาดภาพของสวนสัตว์เชียงใหม่
รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดง ประเภทแนวไทยประเพณี  จิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 20  ของธนาคารกรุงเทพจำกัด(มหาชน)
รางวัลพิเศษการประกวดจิตรกรรม “มองสิงห์ผ่านศิลป์ 65ปี” ของบริษัทบุญรอดบริเวอรี่จำกัด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กล้วยไม้ไทยครั้งที่ 3 ประเภทความคิดสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
รางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพในงานมหกรรมวันคุ้มครองโลกเครือข่ายต้านโรคร้อน


พิสิษฐ์  ไชยล้อม / Pisit Chailorm
เกิดวันที่   22   ตุลาคม   2513 เชียงราย
ประสบการณ์และผลงานสำคัญ
จิตรกรรมฝาผนังวิหารวัดศรีทรายมูล  อ. สันทราย  จ. เชียงใหม่
จิตรกรรมฝาผนังวิหารวัดศรีสองเมือง อ. สารภี  จ. เชียงใหม่
 จิตรกรรมฝาผนังวิหารวัดศรีดอนมูล  อ. สารภี  จ. เชียงใหม่
จิตรกรรมฝาผนังวิหารวัดเมืองมูล   อ.งาว  จ.ลำปาง

 

 


บ้านศิลป์ พิสิษฐ์  ไชยล้อม

                 ยี่เป็ง/ Loi Krathong                   

  สีอะครีลิก บนผ้าใบ / Acrylicl on Canvas ,90 X120 cm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำพล  มะโนใจ / Kamopol Manoja
เกิด 10  มีนาคม  2520 เชียงราย 
การศึกษา ปริญญาตรี( ศษ.บ ) คณะศิลปกรรม

                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

เกียรติประวัติ
ได้รับรางวัลพิ้ศษจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ

 


หาปลากินปลา / Fish hunting      

เทคนิคสีฝุ่น กระดาษสา ดินสอพองบนเฟรม

Tempera  Sa-paper whitingon Canvas ,80 X 50 cm

 

 

 

 

 

 

 

สมบูรณ์ สูงขาว / Mr.Somboon  Soongkhao
เกิด               27  กันยายน  2520  (  เชียงราย  )
การศึกษา  ปริญญาตรี   ( ศษ.บ ) จิตรกรรม คณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตล้านนา เชียงใหม่ ( เจ็ดยอด)

เกียรติประวัติ
2553          รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดวาดภาพ “ ความสุข สงบ สันติของ สังคมไทย ” โครงการ 111 ปี ตำรวจภูธรภาค 5  จังหวัดเชียงใหม่                  
2550           รางวัลที่ 3  การประกวดจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ
                    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80  พรรษา  5 ธันวาคม 2550    จัดโดย  ธนาคารกสิกรไทย
2549          รางวัลชมเชย   การประกวดภาพจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในงานฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี
                   1  ธันวาคม  2549   จัดโดย  บริษัทในเครือสหพัฒน์                                                                                 
               


บ้านพู่กันสะอาด – สงบ / Peace

สีอะครีลิกบนผ้าใบ / Acrylic on Canvas, 40 X 60 cm

 

 

 

 

 

  ชัยวิชิต สิทธิวงค์ / Mr.Chaiwichit Sitthiwong

เกิด             : 1 ตุลาคม 2520 จ.เชียงราย / October 1,1977, Chiang rai , Thailand

การศึกษา     : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เชียงใหม่ / Technology Rajmogkon University,

                     Poachang Arcade  Bachelor Degree Faculty of Art,Central Arcade, Rangsit Klong

บ้านเชียงรายไออุ่น

พวงครามเชียงราย / Purple Wreath Chiangrai

สีน้ำมันบนผ้าใบ / Oil on Canvas, 75 X 95cm.


 

หอศิลป์์ร่วมสมัย 750 ปีเชียงราย
Chiangrai Contemperary Art Museum